Tietosuoja

Rekisteriseloste

(HENKTL 10§, 523/1999)

1. Rekisterinpitäjä

Tact Finance Oy

Y-tunnus 3246454-7

Pitkämäenkatu 4 A

20250 TURKU

(postitusosoite, ei asiakaspalvelua)

puh. 06000 55000 asiakaspalvelu@tactfinance.fi

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Rekisterinpidosta vastaava henkilö: Tietosuojavastaava privacy@tactfinance.fi Tarkastuspyynnöt: Tact Finance Oy:n asiakaspalvelu Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: Tietosuojavastaava privacy@tactfinance.fi

3. Rekisterin nimi

Tact Finance Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kuluttajaluotonantotoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen, luottopäätösten tekeminen, rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen, asiakassuhteen ja yhteystietojen hallinta, riskienhallinta, suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten asiakastunnus, henkilötunnus, nimi, kotikunta, asiointikieli, arvo, ammatti, koulutus, työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro), asiakkuuden alkamisajankohta.

  • Kooditiedot, kuten tilatieto (mm. kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva, konkurssi, perimistoimenpiteet).

  • Yhteystiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, IP-osoite.

  • Osoitetiedot, kuten jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka, suoramarkkinointikielto.

  • Henkilön asiointitiedot, kuten tili-, luotto-, sopimus-, hakemustietoja tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin.

  • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

6. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä, viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa sekä luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä luotonhakijan antamalla suostumuksella saatuja tietoja aiemmista luotoista toisilta luotonantajilta.

7. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tarvittavin osin perintään liittyen perintäyhteistyökumppanille sekä asiakkaan nimenomaisesta toimeksiannosta ja suostumuksella toisille luotonantajille Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämää järjestelmää hyväksikäyttäen.

Tietoja luovutetaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttö on ohjeistettu ja rekisterin käyttäjät tunnistetaan. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttäjien käyttövaltuuksia ja käyttövaltuuksien rekisteröintiä valvotaan huolella. Laitteistojen, joissa rekisterit on talletettu, sijainti ja suojaus on hoidettu huolella samoin kuin tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti. Muutoin kuin elektronisesti tallennettua aineistoa säilytetään asianmukaisesti lukitussa ja suojatussa tilassa. Toimitilojen kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kirjalliset allekirjoitetut tarkastuspyynnöt rekisteriin talletetuista tiedoista on osoitettava yhtiön postiosoitteeseen.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta korjattava, poistettava tai täydennettävä virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tieto.

Mikäli rekisterinpitäjä ei suorita vaadittua rekisterin korjausta, on rekisterinpitäjän annettava asiasta kirjallinen todistus, johon merkitään ne syyt, joiden vuoksi korjausvaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon, mikäli ilmoittaminen on mahdollista, eikä se vaadi kohtuutonta vaivaa.