laki_saldo.jpg

Saldo Finance Oyj kertalainan sopimusehdot

Saldo Finance Oyj – Kertalainan yleiset sopimusehdot

1. Lainanmyöntäjä

Saldo Finance Oyj

Turku Lemminkäisenkatu 46,

20520 TURKU

(postitusosoite, ei asiakaspalvelua)

Y-tunnus: 2360614-4

Puhelin: +358 10 219 5500

Sähköposti: asiakaspalvelu@saldo.com

Internet: www.saldo.com

Saldo Finance Oyj toimii Suomen aluehallintoviraston valvonnan alaisena (Aluehallintoviraston rekisteröintitunnus PU261A).

2. Määritelmät

2.1. Laina on määräaikainen kertalaina, jossa myönnetyt lainavarat siirretään kokonaisuudessaan kerralla lainanhakijan käyttöön.

2.2. Luottokustannuksilla tarkoitetaan lainanmyöntäjän tiedossa olevien ja sopimussuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää. Luottokustannuksilla tarkoitetaan myös luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin.

2.3. Pankkipäivällä tarkoitetaan tavallista viikonpäivää, jolloin pankit ovat auki ja maksujenvälitystä tehdään.

2.4. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona lainan määrälle lyhennykset huomioon ottaen Oikeusministeriön antaman asetuksen mukaisesti.

2.5. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa lainanmyöntäjän edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse, kun asiointi lainanmyöntäjän verkkopalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

2.6. Maksuvapaalla kuukaudella tarkoitetaan seuraavaksi erääntyvän koko lyhennysmaksuerän siirtämistä kuukaudella. Erääntyvästä maksusta ei tarvitse maksaa osaakaan laskun eräpäivänä. Kts. tarkemmin kohta 6.2.

3. Lainan myöntäminen

Laina voidaan myöntää täysi-ikäiselle ja oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin, asuu vakituisesti Suomessa, on luottokelpoinen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili lainavarojen maksamista varten, jolla on käytössään Suomessa yleisesti toimivan pankin verkkopankkitunnukset ja joka täyttää lainanmyöntäjän lainanmyöntämiskriteerit. Lainan hakemisen yhteydessä hakijan henkilöllisyys todetaan verkkopankkitunnuksilla tai käyttäen muuta lain täyttävää vahvaa tunnistamiskeinoa. Lainanhakijan tunnistamisen ja lainasopimuksen solmimisen jälkeen asiointi tapahtuu kertakäyttöisen tunnistekoodin avulla. Asiakas vastaa lainanmyöntäjälle tunnisteen avulla asiakkaan tilille siirrettyjen rahavarojen takaisinmaksusta. Lainanmyöntäjä ilmoittaa lainapäätöksestään hakijalle. Lainanmyöntäjä voi syytä ilmoittamatta hylätä hakijan hakemuksen ja olla myöntämättä lainaa. Lainanmyöntäjä antaa asiakkaalle lainatarjouksen, joka yhdessä hakijan hyväksyvän vastauksen sekä näiden sopimusehtojen kanssa muodostaa sopimuksen lainanhakijan ja lainanmyöntäjän välillä. Lainanmyöntäjä käyttää lainaa myöntäessään ja sitä valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ja / tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä ja tarkastaa lainanhakijan henkilötiedot mm. väestörekisterijärjestelmästä.

Myönnetty lainan määrä riippuu lainahakemuksen perusteella tehdystä riskiarviosta ja myönnetty määrä voi poiketa haetusta määrästä. Lainanhakijalle esitetään lainan hakemisen yhteydessä lainatarjous, jonka lainanhakija voi hyväksyä tai hylätä. Laina on kertalaina ja lainavarat siirretään lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille kerralla kokonaan.

4. Lainansaajan tiedonantovelvollisuus

Lainansaaja vakuuttaa lainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainansaaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Lainanmyöntäjä ei vastaa lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Lainansaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee vastata väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja. Lainanmyöntäjällä on oikeus varmistaa, että lainansaajan antama puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat oikeat ja tämän käytössä. Lainansaajan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa muutokset palveluntarjoajan verkkopalvelussa tai puhelimitse asiakaspalveluun, mikäli palveluntarjoajan verkkopalvelu ei ole käytössä. Lainanmyöntäjällä on oikeus laskuttaa lainansaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla palvelun internetsivuilla asiakasrekisteriselosteella.

5. Lainan nostamisen edellytykset

Lainanmyöntäjä siirtää myönnetyn lainan määrän kokonaisuudessa lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Mikäli lainansaajan pankin tiliehdoissa on määritelty yläraja kalenterikuukauden aikana tehdyille nostoille, ei lainanmyöntäjä vastaa tällaisen rajoituksen lainansaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Nostettu summa siirretään asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tämän noston yhteydessä valitseman palvelutason mukaisesti. Normaalisti nosto maksetaan asiakkaan pankkitilille 48 tunnin kuluttua siitä, kun nostopyyntö on hyväksytty. Asiakas voi halutessaan saada nostetut varat tililleen kahdeksan tunnin kuluttua tai reaaliaikaisesti, jolloin varat ovat asiakkaan käytettävissä keskimäärin 15 minuutin viiveellä.

6. Lainan takaisinmaksu ja käytettävät lisäpalvelut

6.1. Maksuohjelma ja maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä

Lainansaaja maksaa lainan takaisin lainanmyöntäjälle kuukausierissä valitun takaisinmaksuerän mukaisesti. Kuukausierä muodostuu sopimuksen mukaisista maksamattomista korosta ja kuluista sekä pääoman lyhennyksestä. Kuukausierän euromäärä on sopimuksessa sovittu määrä ja, mikäli lainansaajan kokonaisvelka kuluineen ja korkoineen on lainanmyöntäjälle sovittua kuukausierää pienempi, kuukausierä on koko maksamatta oleva velka korkoineen ja kuluineen. Lainansaajalle voidaan tarjota mahdollisuutta sovitun kuukausierän muuttamiseksi. Palvelu on tällöin maksullinen.

Arvioitu maksettavaksi tuleva lainan kokonaismäärä on laskettu luottosopimuksen allekirjoittamishetkellä olettaen, että koko laina nostetaan kerralla ja lainan korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko laina-ajan.Laskelmassa on otettu huomioon lainan perustamiseen, nostamiseen ja sopimuksen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät kulut.

Ensimmäinen lainasopimuksen mukainen kuukausierä erääntyy 30 päivän kuluttua sopimuksen solmimisesta ja tämän jälkeen eräpäivä on aina ensimmäistä eräpäivää vastaava päivä. Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, kuten viikonloput ja pyhäpäivät, eräpäivä siirtyy tilapäisesti seuraavaksi arkipäiväksi ja palautuu sen jälkeen alkuperäisen mukaiseksi.

Lainansaajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista tai maksuviitteettömien suoritusten selvittelystä lainanmyöntäjä veloittaa hinnaston mukaisen kulun. Alle 10 euron liikasuorituksia ei palauteta.

6.2. Maksuvapaa kuukausi

Lainansaajalla on mahdollisuus maksuvapaaseen kuukauteen, jos lainaa on hoidettu sopimusehtojen mukaisesti. Maksuvapaa tarkoittaa sitä, että kyseisenä kuukautena kuukausierää ei makseta ja kertynyt korko sekä tilinhoitomaksut veloitetaan seuraavan kuukausierän yhteydessä. Palvelusta on saatavissa lisätietoja palveluntarjoajan verkkopalvelusta tai puhelimitse asiakaspalvelusta. Palvelun aktivointi tapahtuu palveluntarjoajan verkkopalvelussa ja se on maksullinen.

6.3. Eräpäivän muutos

Lainansaajalla on mahdollisuus muuttaa kuukausierän eräpäivää. Kun eräpäivä on muutettu erääntyvät kuukausierät uuden valitun eräpäivän mukaisesti. Palvelun aktivointi tapahtuu palveluntarjoajan verkkopalvelussa ja se on maksullinen.

6.4. Laskutustavan muutos Lainansaajalla on mahdollisuus muuttaa laskutustapaansa paperilaskusta sähköpostilaskuun tai päinvastoin tai muuhun tarjottuun laskutusvaihtoehtoon. Lainansaajan sähköpostiosoitteen tulee olla varmennettu, mikäli lainansaaja haluaa saada käyttöönsä sähköpostilaskutuksen. Kun laskutustavan muutos on tehty, seuraava lasku toimitetaan uuden laskutustavan valinnan mukaisesti. Palvelun aktivointi tapahtuu palveluntarjoajan verkkopalvelussa ja se on maksullinen.

6.5. Lisäpalveluiden käyttäminen

Edellä kohdissa 6.2. – 6.4. kuvatut maksullisien lisäpalveluiden käytölle on rajoitteita, eivätkä palvelut tai osakaan niistä ole välttämättä lainansaajan käytettävissä. Tarkemmat tiedot kulloinkin käytettävissä olevista lisäpalveluista on saatavilla palvelun internetsivuilta www.saldo.com palveluntarjoajan verkkopalvelussa tai puhelimitse asiakaspalvelusta.

Lainansaajalla on oikeus saada pyynnöstä sopimussuhteen kuluessa lainan takaisinmaksua koskeva lyhennystaulukko.

7. Korko

Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun nostettu laina on annettu pankille siirrettäväksi lainansaajan pankkitilille. Mikäli lainasopimukseen sisältyy erillisiä korottomia ajanjaksoja, ilmoitetaan niistä asiakkaalle rahavarojen noston yhteydessä. Lainansaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle velan kokonaismäärälle lainasopimuksen mukaista korkoa. Nimelliskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360.

Lainasopimuksessa mainittu lainan todellinen vuosikorko on laskettu lainasopimuksen allekirjoittamishetkellä. Laskennassa on huomioitu lainan korko luottosuhteen alkaessa sekä lainan avaamisesta ja lainasuhteen hoidosta maksettavaksi sovitut maksut ja palkkiot siten, että ne pysyvät samana koko laina-ajan. Lainanmyöntäjä voi periä asiakkaalta hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko poikkeaa edellä mainitusta noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia.

8. Viivästyskorko

Jos lainaa, sen lyhennystä tai korkoa ei makseta siten, että ne ovat viimeistään eräpäivänä luotonantajalla, lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on lainanmyöntäjällä. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin lainanmyöntäjän luotosta perimä korko.

Mikäli lainanmyöntäjän ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on lainanmyöntäjällä oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

9. Lainasta perittävät maksut

Hinnaston mukaiset maksut, kuten avauspalkkio, veloitetaan lainansaajalta kertamaksuna lainan noston yhteydessä tai lainan takaisinmaksuerän yhteydessä. Lainansaajan on korvattava lainanmyöntäjälle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat lainan, lainan koron ja lainan hoitamiseen liittyvien muiden maksujen sekä palkkioiden perimisestä.

Lainanmyöntäjällä on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Lainanmyöntäjä voi korottaa luotosta perittäviä luottosopimuksen mukaisia maksuja tai palkkioita viranomaispäätöksestä tai -määräyksestä taikka lainsäädännön muutoksesta johtuvalla perusteella kustannusmuutosta vastaavasti, jos muutosperuste koskee suoraan kyseistä luottosopimusta. Maksun tai palkkion korotus ei saa olla suurempi kuin lainanmyöntäjälle aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua tai palkkiota luottosopimuksen mukaan peritään. On kuitenkin riittävää, että maksun muutos vastaa likimääräisesti tosiasiallisten kustannusten määrän lisäyksiä. Lainanmyöntäjän oikeus edellä mainittuun korotukseen lakkaa, kun sen peruste on poistunut.

Lainanmyöntäjä ilmoittaa lainansaajalle kirjallisesti, sähköisesti palveluntarjoajan verkkopalvelussa tai muutoin erikseen sovitulla pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai viimeiseen maksupäivään. Muutos tulee voimaan lainanmyöntäjän ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä lainansaajalle.

10. Peruuttamisoikeus

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus ilmoittamalla siitä lainanmyöntäjälle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun lainansaaja on pysyvällä tavalla saanut haltuunsa lainasopimuksen ja lainaa koskevat ennakkotiedot. Peruuttamisoikeutta ei ole, kun asiointi koskee jo olemassa olevaa sopimusta.

Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti määräajassa osoitteeseen:

Saldo Finance Oyj

Peruutusilmoitukset

Lemminkäisenkatu 46,

20520 Turku

Tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@saldo.com.

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja siitä tulee selvitä ainakin seuraavat tiedot:

 • Otsikko – Peruutusilmoitus
 • asiakkaan nimi
 • syntymäaika
 • paikka ja aika sekä
 • lainansaajan omakätinen allekirjoitus

Mikäli lainasopimukseen on liitetty muita palveluja, peruuntuvat myös muut palvelut peruutusilmoituksen perusteella. Lainansaajan on palautettava lainasopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä sillä uhalla, että peruutus raukeaa. Takaisinmaksettavan määrään voi tarkistaa asiakaspalvelusta. Jos palautusta ei ole tehty 30 päivän kuluessa raukeaa peruutus ja lainasopimus säilyy voimassa entisin ehdoin.

Lainasopimukseen liittyvä muu sopimus ei sido lainansaajaa tämän peruuttaessa lainasopimuksen, jos liitännäispalvelun tarjoaa lainanmyöntäjä tai kolmas tämän ja lainanmyöntäjän välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. Jos lainansaaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa lainasopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä lainanmyöntäjälle 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

11. Lainansaajan oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin

Lainansaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista maksuerää suurempi maksuerä tai koko laina ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa maksusta lyhentää lainansaajan velan pääomaa, kun maksusta on ensiksi katettu kertyneet korot ja muut maksut, eikä sitä palauteta lainansaajalle. Kuukausierän ylittävä suoritus ei myöskään vapauta lainansaajaa tulevien maksuerien maksamisesta. Jos lainansaaja maksaa lainan kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, jäljellä olevasta lainanmyöntäjän saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. Lainanmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

12. Luotonsaajan oikeus kohdentaa suoritus

Jos lainansaajalla on lainanmyöntäjältä useampia lainoja, lainansaajalla on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa lainaan. Lainansaaja määrittelee, mitä yksittäisen lainan eriä suorituksella katetaan.

13. Lainan erityiset erääntymisperusteet

13.1. Maksun laiminlyönti

Laina erääntyy maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos lainansaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä, jos

maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja

jos viivästynyt määrä on vähintään 10% lainan alkuperäisestä määrästä

tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5% lainan alkuperäisestä määrästä tai

se käsittää lainanmyöntäjän koko jäännössaatavan.

Laina erääntyy kuitenkin maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja on edelleen olennaisin osin maksamatta.

Lainaa ei ole oikeutta eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta lainansaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi lainanmyöntäjälle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava lainanmyöntäjälle viivytyksettä.

13.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Laina erääntyy maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos

 • lainansaaja on antanut lainanmyöntäjälle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin,
 • lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen tai
 • lainansaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

13.3. Erääntymisen voimaantulo

Lainan erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos lainansaajalle on aiemmin huomautettu lainan takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Jos laina eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. Lainanmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

14. Varoitus maksun laiminlyönnin seurauksista ja sen rekisteröinnistä luottotietorekisteriin

Jos lainansaaja laiminlyö lainasopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, lainanmyöntäjällä on oikeus lainan ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää laina heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa lainasopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista vastaa luotonsaaja.

Lainanmyöntäjällä on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa lainan maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli lainansaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

Lainanmyöntäjällä on oikeus luovuttaa lainansaajan maksujen myöhästymiseen liittyviä tietoja myös toisille luotonantajille lainansaajan nimenomaisella suostumuksella.

15. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Lainanmyöntäjän lainansaajalle lähettämät ilmoitukset katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä, jos ne on lähetetty lainansaajan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoitus on lähetetty sähköisesti lainansaajan ilmoittamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen.

16. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen

Lainanhakija antaa lainanmyöntäjälle oikeuden kerätä, rekisteröidä ja käsitellä lainahakemuksessa antamiaan tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saamiaan luottotietoja. Lainanhakija antaa samalla myös luvan siihen, että lainanmyöntäjä kerää, rekisteröi ja käsittelee hakijan luottotietoja valvoessaan lainan käyttöä. Lainanhakija antaa luvan myös sille, että lainanmyöntäjä voi hankkia muilta luotonmyöntäjiltä tietoja lainanhakijan aikaisemmista lainoista lainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanhakija antaa samalla luvan siihen, että lainanmyöntäjä voi luovuttaa näin kerättyä tietoa lainanhakijan luotoista muille luotonmyöntäjille. Edellä mainittuja tietoja kysytään ja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämän teknisen käyttöliittymän kautta järjestelmään liittyneiden lainanmyöntäjien kesken.

17. Oikeus muutoksiin

Lainanmyöntäjällä on oikeus muuttaa lainasopimuksen ehtoja ilmoittamalla lainansaajalle muutoksista etukäteen silloin, kun ne eivät lisää lainansaajan velvollisuuksia eivätkä ne vähennä hänen oikeuksiaan tai kun muutokset johtuvat lain muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä. Ehdotetut sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan, jollei lainansaaja vastusta niitä ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä. Muutoksista tiedotetaan kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

18. Lainansaajan tiedonantovelvollisuus muutostilanteissa

Muutoksista yhteystiedoissa (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) on ilmoitettava välittömästi internetpalvelussa www.saldo.com palveluntarjoajan verkkopalvelussa. Tarvittaessa ohjeita on saatavissa puhelimitse asiakaspalvelusta. Mikäli lainansaaja laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön lainanmyöntäjän hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, lainanmyöntäjällä on oikeus hankkia lainansaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu. Lainansaajan on annettava lainanmyöntäjälle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanmyöntäjälle tarpeellisia.

19. Vastuu välillisistä vahingoista

Lainanmyöntäjä ei vastaa lainansaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

20. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin mahdollista. Lainanmyöntäjä voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Lainanmyöntäjä ei vastaa siitä, että lainansaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainansaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Nostetut lainavarat siirretään lainansaajan pankkitilille yksinomaan lainansaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanmyöntäjä ei myöskään vastaa:

 • palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,
 • mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,
 • palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai
 • vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Näillä lainasopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia. Lainanmyöntäjällä on oikeus, milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

21. Sopimuksen siirto

Lainanmyöntäjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä lainansaajaa kuulematta. Siirrosta on ilmoitettava lainansaajalle. Lainanmyöntäjällä on oikeus luovuttaa lainansaajaa koskevat lainan myöntämiseen, käsittelyyn ja valvontaan liittyvät henkilötiedot mahdollisen lainansiirron yhteydessä siirronsaajalle.

22. Markkinointiviestintä

Mikäli lainanhakija ei sitä erikseen nimenomaisesti kiellä, lainanmyöntäjällä ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

23. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot.

24. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Jos lainasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainansaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainansaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Mikäli asia viedään suoraan kuluttajariitalautakuntaan, voidaan asia jättää käsittelemättä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14§:n 2 momentin perusteella.

25. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Lainansaaja voi nostaa tästä lainasopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Lainanmyöntäjä voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai lainansaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa. Ellei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Nämä ehdot astuvat voimaan 3.4.2017